Library & Tools

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (IORP II) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (“ΙΕΣΠ”)

Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί μείζονα πρόκληση για τα συνταξιοδοτικά συστήματα σε όλα τα κράτη μέλη. Αν οι γυναίκες και οι άνδρες, που σήμερα ζουν περισσότερα χρόνια, δεν παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην απασχόληση και δεν αποταμιεύουν περισσότερα χρήματα για τη συνταξιοδότησή τους, δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί εγγύηση για την επάρκεια των συντάξεων, δεδομένου ότι η απαιτούμενη αύξηση των δαπανών δεν θα ήταν βιώσιμη.

Μια νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη λειτουργία Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (η “Οδηγία”) τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2017, με στόχο την διασφάλιση επαρκών, ασφαλών και βιώσιμων συντάξεων.

Βασικά Σημεία Οδηγίας

 • Απαιτούνται υψηλότερα πρότυπα διακυβέρνησης με σκοπό την προστασία των μελών και των δικαιούχων.
 • Άρση των εναπομενόντων εποπτικών εμποδίων για τα διασυνοριακά ΙΕΣΠ.
 • Παροχή σαφών και σχετικών πληροφοριών σε μέλη και δικαιούχους.
 • Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 13 Ιανουαρίου 2019.

Διασυνοριακές Δραστηριότητες

Επιτρέπεται σε ΙΕΣΠ να ασκούν Διασυνοριακές δραστηριότητες. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν επίσης στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην επικράτειά τους να χρηματοδοτούν ΙΕΣΠ τα οποία προτίθενται να ασκήσουν ή ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα.

Διασυνοριακές Μεταφορές

Επιτρέπεται σε ΙΕΣΠ να μεταφέρουν, πλήρως ή εν μέρει, το παθητικό και τα τεχνικά αποθεματικά καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού ή ισοδύναμο χρηματικό ποσό, σε παραλαμβάνον ΙΕΣΠ, υπό τον όρο ότι το κόστος της μεταφοράς δεν το επωμίζονται τα υπόλοιπα μέλη και οι υπόλοιποι δικαιούχοι του μεταφέροντος ΙΕΣΠ ούτε τα μέλη και οι δικαιούχοι του παραλαμβάνοντος ΙΕΣΠ. Η μεταφορά υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από την πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων μελών και δικαιούχων (ή, κατά περίπτωση, των εκπροσώπων τους) και τη χρηματοδοτούσα επιχείρηση (κατά περίπτωση).

Χρηματοδότηση των Τεχνικών Αποθεματικών

Εάν ασκείται διασυνοριακή δραστηριότητα, τα τεχνικά αποθεματικά θα πρέπει να τυγχάνουν ανά πάσα στιγμή πλήρους χρηματοδότησης για το σύνολο των λειτουργούντων συνταξιοδοτικών καθεστώτων. Εάν δεν πληρούται αυτή η προϋπόθεση, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής θα πρέπει να επεμβαίνει ταχέως και να απαιτεί από το ΙΕΣΠ να καταρτίσει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα και να τα εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση κατά τρόπον ώστε τα μέλη και οι δικαιούχοι να προστατεύονται επαρκώς.

Επενδυτικοί Κανόνες

Τα ΙΕΣΠ θα πρέπει να επενδύουν σύμφωνα με τον κανόνα της «συνετής διαχείρισης» και να λαμβάνουν υπόψη τον δυνητικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των επενδυτικών αποφάσεων σε παράγοντες σχετικούς με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση.

Πολιτική Αποδοχών

Τα ΙΕΣΠ θα πρέπει να θεσπίζουν και να εφαρμόζουν μια χρηστή πολιτική αποδοχών για όλα τα πρόσωπα που διοικούν πραγματικά το ΙΕΣΠ, ασκούν βασικές λειτουργίες, καθώς και για άλλες κατηγορίες προσωπικού του οποίου οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του ΙΕΣΠ. Η Πολιτική αποδοχών θα πρέπει να εξετάζεται και επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά τριετία

Διακυβέρνηση

Τα ΙΕΣΠ θα πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης που να προβλέπει τη χρηστή και συνετή διαχείριση των δραστηριοτήτων τους, ανάλογο προς το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του ΙΕΣΠ. Τα ΙΕΣΠ θα πρέπει να θεσπίζουν και εφαρμόζουν γραπτώς τεκμηριωμένες πολιτικές σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, και κατά περίπτωση, τις αναλογιστικές δραστηριότητες και τις εξωτερικές αναθέσεις.

Βασικές Λειτουργίες

Τα ΙΕΣΠ θα πρέπει να διαθέτουν τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες: λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και, όπου συντρέχει περίπτωση, αναλογιστική λειτουργία. Με εξαίρεση τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, η οποία είναι ανεξάρτητη από τις άλλες βασικές λειτουργίες, τα ΙΕΣΠ μπορούν να επιτρέπουν σε ένα μεμονωμένο πρόσωπο ή μια μεμονωμένη οργανωτική μονάδα να ασκεί περισσότερες από μία βασικές λειτουργίες. Το μεμονωμένο πρόσωπο ή η μεμονωμένη οργανωτική μονάδα που ασκεί μια βασική λειτουργία θα πρέπει να είναι διαφορετικό από εκείνο που ασκεί παρόμοια βασική λειτουργία στη χρηματοδοτούσα επιχείρηση. Η Οδηγία επιτρέπει εξαιρέσεις, με την προϋπόθεση ότι το ΙΕΣΠ θα πρέπει να εξηγεί πώς αποτρέπει ή διαχειρίζεται οιεσδήποτε συγκρούσεις συμφερόντων

Απαιτήσεις για Διαχείριση Βάσει Ικανοτήτων και Ήθους

Τα πρόσωπα που διαχειρίζονται πραγματικά ένα ΙΕΣΠ θα πρέπει συλλογικά να πληρούν τις προϋποθέσεις ικανότητας και ήθους και τα πρόσωπα που ασκούν βασικές λειτουργίες θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και πείρα και, κατά περίπτωση, επαρκή επαγγελματικά προσόντα.

Ίδια Αξιολόγηση Κινδύνων

Τα ΙΕΣΠ θα πρέπει κατά τρόπο ανάλογο προς το μέγεθος και την εσωτερική τους οργάνωση, να διενεργούν και να τεκμηριώνουν την ιδία αξιολόγηση κινδύνων. Η αξιολόγηση κινδύνων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Τον τρόπο με τον οποίο η ιδία αξιολόγηση κινδύνων ενσωματώνεται στις διεργασίες λήψης αποφάσεων του ΙΕΣΠ.
 2. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης κινδύνων.
 3. Τον τρόπο με τον οποίο το ΙΕΣΠ αποτρέπει συγκρούσεις συμφερόντων.
 4. Αξιολόγηση των συνολικών χρηματοδοτικών αναγκών του ΙΕΣΠ.
 5. Αξιολόγηση των κινδύνων για τα μέλη και τους δικαιούχους σε σχέση με την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών τους και την αποτελεσματικότητα τυχόν διορθωτικών μέτρων.
 6. Ποιοτική αξιολόγηση των μηχανισμών προστασίας των συνταξιοδοτικών παροχών.
 7. Ποιοτική αξιολόγηση των επιχειρησιακών κινδύνων.
 8. Όπου οι επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς παράγοντες και παράγοντες που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση, αξιολόγηση νέων ή αναδυόμενων κινδύνων.

Δήλωση των Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής

Τα ΙΕΣΠ θα πρέπει να καταρτίζουν, και επανεξετάζουν τουλάχιστον ανά τριετία, γραπτή δήλωση των αρχών επενδυτικής πολιτικής (“Δήλωση”). Η δήλωση θα πρέπει να περιέχει, τουλάχιστον, θέματα όπως οι μέθοδοι μέτρησης του επενδυτικού κινδύνου, οι εφαρμοζόμενες τεχνικές διαχείρισης του κινδύνου, η στρατηγική κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού, και τον τρόπο με τον οποίο συνεκτιμώνται περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και θέματα διακυβέρνησης στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής.

Διαχείριση Επενδύσεων

Τα ΙΕΣΠ δύναται να ορίζουν για τη διαχείριση του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου, διαχειριστές επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος και κατέχουν την απαιτούμενη άδεια.

Διορισμός Θεματοφύλακα

Το κράτος μέλος καταγωγής μπορεί να απαιτεί από το ΙΕΣΠ να διορίζει έναν ή περισσότερους θεματοφύλακες για τη φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού και την άσκηση εποπτικών καθηκόντων. Εάν δεν διοριστεί θεματοφύλακας, τα ΙΕΣΠ θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη και την επίλυση κάθε σύγκρουσης συμφερόντων η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων που διαφορετικά θα ασκούνταν από θεματοφύλακα και από διαχειριστή στοιχείων ενεργητικού.

Δήλωση Συνταξιοδοτικών Παροχών

Τα ΙΕΣΠ θα πρέπει να συντάσσουν συνοπτικό έγγραφο το οποίο περιέχει βασικές πληροφορίες για κάθε μέλος («δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών»). Η δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών θα πρέπει να περιλαμβάνει, βασικές πληροφορίες για τα μέλη, όπως προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών βάσει της ηλικίας συνταξιοδότησης, πληροφορίες σχετικά με τα σωρευμένα δικαιώματα ή το σωρευμένο κεφάλαιο, πληροφορίες για τις εισφορές που κατέβαλαν η χρηματοδοτούσα επιχείρηση και το μέλος στο συνταξιοδοτικό καθεστώς, τουλάχιστον κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, κατανομή των εξόδων που έχουν αφαιρεθεί από το ΙΕΣΠ τουλάχιστον κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες.